Andmekaitsetingimused

Esindatud kindlustusandjad on If Skadeförsäkring AB (publ), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö.

Sellel veebilehel ja teistes kindlustusedsoomes.fi hallatavates ja säilitatavates kanalites avaldatud arvamused ja seisukohad on ettevõtja isiklikud arvamused ega esinda seega eespool nimetatud kindlustusandjate seisukohta käsitletavatel ja esitatud teemadel.

Registri- ja privaatsusteade

Roots Vision Oy hiljem kindlustusedsoomes.fi
Y-tunnus: 2925411-9
Päivänkakkarantie 10, 02270 Espoo

Andre Roots
+358 44 533 3337
andre.roots@if.fi

www.kindlustusedsoomes.fi

kindlustusedsoomes.fi kliendi-, kasutaja- ja turundusregister.

Isikuandmeid töödeldakse seoses pöördumiste, tehingute, kliendiküsitluste, teenuste arendamise, aruandluse, turunduse ja muude klienditeenindusega seotud meetmetega.

Registris töödeldavaid tehinguandmeid ja asukohaandmeid saab kasutada ka profileerimiseks ning turundusmeetmete ja kliendisuhtluse täpsustamiseks andmesubjektis huvi äratamise eesmärgil. Isikuandmeid töödeldakse ka seoses uudiskirja saatmise, üritustel ja muudes turundusmeetmetes osalemisega.

Inimrühmad, kelle andmeid võib töödelda, on isikud, kes on või on olnud vastutava töötleja kliendid, temaga kokku puutunud või turundusloa andnud isikud.

Registris võib muuhulgas töödelda järgmistes andmete eriliikides sisalduvat teavet, mis on vajalik registri otstarbe seisukohalt:

5.1 vastutava töötleja kliendiks oleva või olnud füüsilise isiku põhiandmed, näiteks nimi ja kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber).

5.2 vastutava töötleja ja andmesubjektide vahelise kliendisuhtega seotud andmed, nagu broneerimisandmed, kliendiandmed, võimalikud otseturustusload ja -keelud, samuti muu osapoolte vaheline suhtlus ja teenusega seotud andmed.

5.3 vastutava töötleja veebilehtedel toimunud andmesubjekti tehingute andmed erinevatel veebisaitidel, teave käitumise kohta veebisaitidel ja muud sarnased rühmitamisandmed, pöördumised vastutava töötleja poole, samuti ühendumised vastutava töötleja muude teenustega ning uudiskirja tellimisega seotud andmed.

5.4 vastutava töötleja kliendisuhte haldamiseks vajalikud andmed ja registri otstarbe seisukohalt vajalikud andmed (kliendihaldusega seotud andmed ja kliendi edastatavad andmed, näiteks turundus- ja klienditeenindusmeetmete andmed).

Registriandmeid võib jagada kindlustusedsoomes.fi  siseselt, samuti kindlustusedsoomes.fi partnerite või alltöövõtjatega.

Andmed säilitatakse tehnilise kaitsega. Füüsiline juurdepääs andmetele on tõkestatud mitmesuguste turvameetmetega. Juurdepääs andmetele eeldab piisavaid õigusi. Omavolilise juurdepääsu tõkestavad ka näiteks tulemüürid ja tehniline kaitse. Registriandmetele on juurdepääs ainult vastutaval töötlejal ja spetsiaalselt selleks määratud tehnilisel personalil. Registris olevate andmete töötlemis- ja säilitamisõigus on ainult nimetatud isikutel. Kasutajatele kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Säilitame Teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas teates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Lisaks võidakse mõningaid andmed säilitada kauem, kui see on vajalik seaduses sätestatud kohustuste (näiteks raamatupidamiskohustused) täitmiseks ja nende nõuetekohase täitmise tõendamiseks.

Kliendi taotlusel saab kindlustusedsoomes.fi süsteemidest tema isikuandmed kustutada. Kustutustoiming on pöördumatu ja me ei saa kustutatud andmeid taastada.